ఒక్క గంట ... నా హృదయంలో ...అందమైన ప్రేమ కవితలు - Virus Net Zone

728x90 AdSpace

ఒక్క గంట ... నా హృదయంలో ...అందమైన ప్రేమ కవితలు

ఒక్క గంట .... నా హృదయంలో .....
ఒక్క నీమీషం....నా మనస్సులో ....
ఒక్క క్షణం ...నా ఆత్మ లో వుండి చూడు ....
తెలుస్తుందీ
నా మనసులోని భావామేదో. 


ఒక్క గంట ... నా హృదయంలో ...అందమైన ప్రేమ కవితలు Reviewed by Srinivasa Reddy on January 06, 2018 Rating: 5 ఒక్క గంట .... నా హృదయంలో ..... ఒక్క నీమీషం....నా మనస్సులో .... ఒక్క క్షణం ...నా ఆత్మ లో వుండి చూడు .... తెలుస్తుందీ నా మనసులోని భా...

No comments: