నిన్ను చూడకుండా కొన్ని గంటలు ఉండగలనామో ..తెలుగు ప్రేమ కవితలు - Virus Net Zone

728x90 AdSpace

నిన్ను చూడకుండా కొన్ని గంటలు ఉండగలనామో ..తెలుగు ప్రేమ కవితలునిన్ను చూడకుండా కొన్ని గంటలు వుండగాలనేమో

నీతో మాట్లాడకుండా కొన్ని నిముషాలు వుండగాలనేమో

కానీ నిన్ను తలుచుకోకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను 
నిన్ను చూడకుండా కొన్ని గంటలు ఉండగలనామో ..తెలుగు ప్రేమ కవితలు Reviewed by Srinivasa Reddy on February 01, 2019 Rating: 5 నిన్ను చూడకుండా కొన్ని గంటలు వుండగాలనేమో నీతో మాట్లాడకుండా కొన్ని నిముషాలు వుండగాలనేమో కానీ నిన్ను తలుచుకోకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఉండ...

No comments: