నీ సంతోషం నేను కాకాపోయిన నా చిరుమవ్వు మాత్రం నువ్వే - Virus Net Zone

728x90 AdSpace

నీ సంతోషం నేను కాకాపోయిన నా చిరుమవ్వు మాత్రం నువ్వే


నీ  సంతోషం నేను కాకాపోయిన  నా చిరుమవ్వు  మాత్రం  నువ్వే 

నీ ఆలోచన నేను కాకపోయినా పరవాలేదు నా ప్రతి జ్నాపకం  నువ్వే 

నీ సంతోషం నేను కాకాపోయిన నా చిరుమవ్వు మాత్రం నువ్వే Reviewed by Srinivasa Reddy on July 23, 2019 Rating: 5 నీ  సంతోషం నేను కాకాపోయిన  నా చిరుమవ్వు  మాత్రం  నువ్వే  నీ ఆలోచన నేను కాకపోయినా పరవాలేదు నా ప్రతి జ్నాపకం  నువ్వే 
Next
This is the most recent post
Older Post

No comments: