చావడానికి ఒక్క క్షణం ధైర్యం ఉంటే చాలు కానీ బ్రతకడానికి అది జీవితాంతం కావాలి - Virus Net Zone

728x90 AdSpace

చావడానికి ఒక్క క్షణం ధైర్యం ఉంటే చాలు కానీ బ్రతకడానికి అది జీవితాంతం కావాలి


చావడానికి ఒక్క క్షణం ధైర్యం ఉంటే చాలు కానీ బ్రతకడానికి అది జీవితాంతం కావాలి ,

నిజమైన మరణం అంటే ప్రాణం కోల్పవడం కాదు ధైరం కోల్పోవడం .
చావడానికి ఒక్క క్షణం ధైర్యం ఉంటే చాలు కానీ బ్రతకడానికి అది జీవితాంతం కావాలి Reviewed by Srinivasa Reddy on November 29, 2019 Rating: 5 చావడానికి ఒక్క క్షణం ధైర్యం ఉంటే చాలు కానీ బ్రతకడానికి అది జీవితాంతం కావాలి , నిజమైన మరణం అంటే ప్రాణం కోల్పవడం కాదు ధైరం కోల్పోవడం ....

No comments: