తెలుగు లైఫ్ గోల్డెన్ కవితలు | తెలుగు మంచిమాటలు - Virus Net Zone

728x90 AdSpace

తెలుగు లైఫ్ గోల్డెన్ కవితలు | తెలుగు మంచిమాటలు

నీకు అందని దాని కోసం ఆశపడకు

నీకు నచ్చని దానికోసం కష్టపడకు 

నీకై కష్టపడేవారిని  మార్చిపోకు 

నిన్ను ఇష్టపడేవారిని వదులుకోకు  
తెలుగు లైఫ్ గోల్డెన్ కవితలు | తెలుగు మంచిమాటలు Reviewed by Srinivasa Reddy on February 15, 2020 Rating: 5 నీకు అందని దాని కోసం ఆశపడకు నీకు నచ్చని దానికోసం కష్టపడకు  నీకై కష్టపడేవారిని  మార్చిపోకు  నిన్ను ఇష్టపడేవారిని వదులుకోకు   ...

No comments: